รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต/502  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,450.00 บาท คงเหลือ 550.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการ27กพ-2มีค.66/502/P700/3600099507 4,990.00 15  มี.ค. 2566
2 คชจ.ไปราชการ27กพ-2มีค.66/502/P711/3600101225 4,460.00 16  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา