รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (มค.66-กพ.66)/382รร.นิคมสร้างตนเองฯ  งบประมาณ 249,420.00 บาท เบิกจ่าย 249,420.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอาหารนร.โครงการ รร.ประชารัฐ จชต.ปีการศึกษา2565มค.-กพ.66/382รร.นิคมสร้างตนเองฯ/P597/3600082075 249,420.00 17  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา