รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/2660  งบประมาณ 92,400.00 บาท เบิกจ่าย 89,000.00 บาท คงเหลือ 3,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.59/66/นาซีเราะห์ สารีกามา รร.นิคมสร้างตนเองฯ/2660/P1173/3600197502 12,400.00 3  ส.ค. 2566
2 เงินยืมราชการ บย.58/66 นายสนาน พันธ์หีม รร.ต้นพิกุล/2660/P1174/3600197541 26,800.00 3  ส.ค. 2566
3 เงินยืมราชการบย.62/66 นส.นูยูฟ่า อาแว/2660/P1185/3600202203 26,400.00 8  ส.ค. 2566
4 คชจ.ไปราชการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพฯยุวารี/2660/P1277/3600224055 600.00 25  ส.ค. 2566
5 คชจ.ในการดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพฯนิยเนตร จารงค์/2660/P1332/3600231342 10,980.00 4  ก.ย. 2566
6 ค่าวัสดุ/2660/P1369/3600242654 11,820.00 12  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา