รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2566/712  งบประมาณ 28,000.00 บาท เบิกจ่าย 23,680.00 บาท คงเหลือ 4,320.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ/รร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์/712/P763/3600111044 5,000.00 27  มี.ค. 2566
2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ/รร.บ้านน้ำใส/712/P811/3100079126/4100193081 5,000.00 5,000.00 3  เม.ย. 2566
3 เงินยืมราชการบย.42/66ยุวารี/โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ/712/P921/3600138749 8,000.00 15  พ.ค. 2566
4 ค่าไวนิลโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ/รร.ต้นพิกุล/712/P945/3600143827 1,500.00 22  มิ.ย. 2566
5 ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ/รร.ต้นพิกุล/712/P946/3600143849 3,500.00 22  พ.ค. 2566
6 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.42/66ยุวารี/โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ/712/P921/3600138749 -4,320.00 22  มิ.ย. 2566
7 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ712/P1068/3600173971 5,000.00 3  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา