รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2566/712  งบประมาณ 28,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 23,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.โครงการ รร.ประชารัฐ จชต.ประจำปี 2566ฯ/712 /P763/3600111044 5,000.00 27  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา