รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินคดีแพ่งโครงการ Safe Zone School(CCTV) ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท แขวงบางอ้อ  งบประมาณ 24,000.00 บาท เบิกจ่าย 24,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.9/66/57/PA623/3600088378 24,000.00 24  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา