รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 2 โรงเรียนบ้านวังกว้าง ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี /5252  งบประมาณ 246,400.00 บาท เบิกจ่าย 246,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอลแบบ2รร.บ้านวังกว้าง/5252PO/4100143774/P547/3100050204 246,400.00 246,400.00 10  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา