รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สูฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)/150  งบประมาณ 40,000.00 บาท เบิกจ่าย 33,350.00 บาท คงเหลือ 6,650.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สูฐานสมรรถนะฯ150/P1352/3100153464/4100269867 13,200.00 7  ก.ย. 2566
2 คชจ.โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สูฐานสมรรถนะฯ150/P1364/3600241189 18,200.00 11  ก.ย. 2566
3 ค่าจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สูฐานสมรรถนะฯ150/P1390/3100158797 1,950.00 13  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา