รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุ รร.บ้านนาค้อกลาง/โครงการ2,005,000/2542/4100102363  งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุ รร.บ้านนาค้อกลาง/โครงการ2,005,000/2542/4100102363/P114/3100010776 9,000.00 9,000.00 14  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา