รายการเบิกจ่าย
 กลับ   PO/4100111032ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณ 199,854.00 บาท เบิกจ่าย 199,854.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 P126/3100012178/PO/4100111032ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 199,854.00 199,854.00 17  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา