รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.จัดทำผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 1/2502านุกรมไทย  งบประมาณ 2,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.จัดทำผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ2502/P1445/3600252172 2,000.00 18  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา