รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพร ระดับประเทศปี 2566ฯ11-15 สค.66/รร.บ้านโคกโพธิ์/3311  งบประมาณ 7,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพรฯ11-15สค.66เสมอใจ วิจิต/3311/P1046/3600224033 6,965.00 25  ส.ค. 2566
2 คจช.โครงการกตปน./P1529/3600261841 35.00 22  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา