รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการไปราชการสรุปผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ15-19สค.66รอยัลริเวอร์ กทม./3203  งบประมาณ 8,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการไปราชการสรุปผลการขับเคลื่อนฯซัลมา/3203/P1361/3600241113 7,525.00 11  ก.ย. 2566
2 คจช.โครงการกตปน./P1529/3600261841 475.00 22  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา