รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) กิจกรรมที่7-9/3000  งบประมาณ 4,400.00 บาท เบิกจ่าย 4,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.73/66 ณัฐกิตติ์ ปานถาวร/3000/P1269/3600223910 4,400.00 25  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา