รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ จำนวน 3 เรื่อง/2953  งบประมาณ 56,935.00 บาท เบิกจ่าย 56,935.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ จำนวน 3 เรื่อง/2953/P1516/3100167199/4100271188 56,935.00 21  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา