รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ/2953  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ขอเบิกคชจ.โครงการแนะแนวทางการศึกษาอาชีพฯปีการศึกษา2566/พรรณวดี/2953/P1333/3600231358 4,175.00 4  ก.ย. 2566
2 ค่าวัสดุโครงการแนะแนวทางการศึกษาอาชีพฯปีการศึกษา2566/พรรณวดี/2953/P1391/3100158814 825.00 13  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา