รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค/2821  งบประมาณ 17,000.00 บาท เบิกจ่าย 17,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนร./รร.บ้านเจาะบาแน/2821/PA1457/3100164296/4100284486 17,000.00 17,000.00 18  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา