รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา/253  งบประมาณ 5,900.00 บาท เบิกจ่าย 5,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา/จุฬาทิพย์/253/P590/3600081123 5,900.00 16  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา