รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม)  งบประมาณ 1,008,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,008,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม)/ตกเบิกตค.65/126/P442/3600056364 67,400.00 17  ม.ค. 2566
2 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม)/ตกเบิกพย.65/126/P444/3600056383 273,800.00 17  ม.ค. 2566
3 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม)/ธค.65/126/P490/3600064442 193,600.00 25  ม.ค. 2566
4 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่2/2565/126/ธค.65/P575/3600077569 41,000.00 14  ก.พ. 2566
5 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่2/2565/126/มค.66/P576/3600077578 210,000.00 14  ก.พ. 2566
6 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม)/กพ.66/126/P783/3600113405 222,200.00 30  มี.ค. 2566
7 เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียน2/2565/126(ประถม)/กพ.66/126/P783/3600113405 -25,000.00 19  เม.ย. 2566
8 ขอเบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.58/66นิภา สายนุ้ย/126/P1446/3600252193 16,110.00 18  ก.ย. 2566
9 เงินยืมราชการบย.86/66ชัรฟุดดีนไปราชการฯ126=481/2783=2000/365=600/5004=765/5012=134/P1505/3600255667 481.00 20  ก.ย. 2566
10 คชจ.ไปราชการฯCoaching Team/126/P1506/3600255735 5,160.00 20  ก.ย. 2566
11 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ กค9242ปน./126/P1509/3100165648 2,496.31 20  ก.ย. 2566
12 ค่าถ่ายเอกสารสพป.ปน.2/126=752.69/1227=3370.31/P1513/3100165686 752.69 20  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา