รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม)  งบประมาณ 1,008,000.00 บาท เบิกจ่าย 810,800.00 บาท คงเหลือ 197,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม)/ตกเบิกตค.65/126/P442/3600056364 67,400.00 17  ม.ค. 2566
2 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม)/ตกเบิกพย.65/126/P444/3600056383 273,800.00 17  ม.ค. 2566
3 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม)/ธค.65/126/P490/3600064442 193,600.00 25  ม.ค. 2566
4 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่2/2565/126/ธค.65/P575/3600077569 41,000.00 14  ก.พ. 2566
5 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่2/2565/126/มค.66/P576/3600077578 210,000.00 14  มี.ค. 2566
6 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่2/2565/126/กพ.66/P655/3600093559 25,000.00 7  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา