รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เดินทางไปราชการประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการคลัง23-24มค.66/30-31มค.66/125  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.18/66ไปราชการประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านการคลัง23-24มค.66/125/กัลยา/PA458/3600057687 3,000.00 18  ม.ค. 2566
2 เงินยืมบย.19/66ไปราชการประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านการคลัง30-31มค.66/125/สุพรรณี/P488/3600064437 3,000.00 25  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา