รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ฯ16-19ธค.65จ.เชียงใหม่/5085  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ฯ16-19ธค.65จ.เชียงใหม่/ฐิตา/5085/P400/3600049830 6,000.00 6  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา