รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา/5054  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,931.82 บาท คงเหลือ 68.18 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.คัดเลือกBESTPRACTICEโครงการส่งเสริมสนับสนุนฯฐิตา/5054/P992/3600156636 1,950.00 9  มิ.ย. 2566
2 ค่าจ้างทำโล่รางวัลโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีในสถานศึกษา/5054/P1062/3100117201 2,200.00 3  ก.ค. 2566
3 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการ กตปน./นาอีมีะ/5054=131.82/3289=2938/5635=1731.18/P1541/3100170568 131.82 24  ก.ย. 2566
4 ค่าวัสดุโครงการสนับสนุนฯเพศวิถีฯ5054/P1422/3100160333 650.00 14  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา