รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565/319   งบประมาณ 6,832,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,832,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.จัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน)ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา65/319/P536/3600073353 6,832,000.00 8  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา