รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั่้งที่4 กย.66/3727  งบประมาณ 196,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 196,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา