รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน มค-ธค.66  งบประมาณ 240,000.00 บาท เบิกจ่าย 183,036.00 บาท คงเหลือ 56,964.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน(พนง.ราชการ+ลจ.ชั่วคราว มค-ธค.66)/4811/P419/3200005815 141,000.00 11  ม.ค. 2566
2 เงินสมทบกองทุนแทนผลต่างประจำปี2566/4811/P660/3200011153 42,036.00 9  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา