รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการครั้งที่ 1 ตค.65-กพ.66  งบประมาณ 49,990,000.00 บาท เบิกจ่าย 30,054,060.64 บาท คงเหลือ 19,935,939.36 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพพนง.ราชการตค.65/4811/P22/3600004063 9,750,480.00 25  ต.ค. 2565
2 ค่าตอบแทน+ครองชีพพนง.ราชการพย.65/4811/P148/3600019589 10,142,500.00 18  พ.ย. 2565
3 ค่าตอบแทน+ครองชีพพนง.ราชการธค.65/4811/P332/3600035616 10,142,500.00 15  ธ.ค. 2565
4 ค่าตอบแทน+ครองชีพพนง.ราชการธค.65เข้าใหม่/4811/P355/3600045290 18,580.64 27  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา