รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการครั้งที่ 1 ตค.65-กพ.66  งบประมาณ 49,990,000.00 บาท เบิกจ่าย 49,982,502.26 บาท คงเหลือ 7,497.74 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพพนง.ราชการตค.65/4811/P22/3600004063 9,750,480.00 25  ต.ค. 2565
2 ค่าตอบแทน+ครองชีพพนง.ราชการพย.65/4811/P148/3600019589 10,142,500.00 18  พ.ย. 2565
3 ค่าตอบแทน+ครองชีพพนง.ราชการธค.65/4811/P332/3600035616 10,142,500.00 15  ธ.ค. 2565
4 ค่าตอบแทน+ครองชีพพนง.ราชการธค.65เข้าใหม่/4811/P355/3600045290 18,580.64 27  ธ.ค. 2565
5 ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพพนง.ราชการมค.66/4811/P428/3600056331 10,113,940.00 17  ม.ค. 2566
6 ค่าตอบแทนพนง.ราชการมค.66/4811/P439/3600062797 52,258.08 24  ม.ค. 2566
7 เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทน+ครองชีพพนง.ราชการธค.65/4811/P332/3600035616 -3,511.29 18  ม.ค. 2566
8 ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพพนง.ราชการกพ.66/4811/P592/3600081161 9,773,252.57 16  ก.พ. 2566
9 เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทน+ครองชีพพนง.ราชการธค.65/4811/P332/3600035616 -7,497.74 2  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา