รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ กค-กย.66/2740  งบประมาณ 5,031,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,969,064.52 บาท คงเหลือ 61,935.48 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการอิสลามแบบเข้ม กค.66/113ราย/2740/P1159/3200023836 1,677,000.00 3  ส.ค. 2566
2 ค่าจ้างเหมาบริการอิสลามแบบเข้ม สค.66/113ราย/2740/P1315/3200027803 1,675,064.52 1  ก.ย. 2566
3 ค่าจ้างเหมาบริการอิสลามแบบเข้ม กย.66/113ราย/2740/P1440/3200030945 1,617,000.00 18  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา