รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนให้บุคลการจ้างเหมาบริการแบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ กค-กย.66/2593  งบประมาณ 189,000.00 บาท เบิกจ่าย 189,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลการประชารัฐ กค.66/5 ราย/2593/P1158/3200023835 63,000.00 3  ส.ค. 2566
2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลการประชารัฐ สค.66/2593/P1316/3200027807 63,000.00 1  ก.ย. 2566
3 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลการประชารัฐ กย.66/2593/P1441/3200030948 63,000.00 18  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา