รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนให้บุคลการจ้างเหมาบริการแบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ พค-มิย.66/2247  งบประมาณ 126,000.00 บาท เบิกจ่าย 126,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรดูแลนักเรียนโรงเรียนประชารัฐ พค.66/2247/P1008/3200019324 63,000.00 13  มิ.ย. 2566
2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรดูแลนักเรียนโรงเรียนประชารัฐ มิย.66/2247/P1059/3100117169 63,000.00 3  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา