รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ วันที่ 18-20 พย.2566/2075  งบประมาณ 11,800.00 บาท เบิกจ่าย 11,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯ18-20พค.66/กอมารีย๊ะ/2075/P1204/3600208231 11,800.00 15  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา