รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของสถานศึกษาออนไลน์/1962  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 49,990.00 บาท คงเหลือ 10.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.48/66/ณัฐกิตติ์/1962/P1007/3600158166 31,850.00 13  มิ.ย. 2566
2 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มโครงการเสริมสร้างคุณธรรมรร.สุจริต/ณัฐกิตติ์/1962/P1210/3100137853 4,140.00 16  ส.ค. 2566
3 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.17/66ปวีณี ปาแซ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ/1962 14,000.00 1  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา