รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่3 เมย-มิย.66/1299  งบประมาณ 1,729,350.00 บาท เบิกจ่าย 576,450.00 บาท คงเหลือ 1,152,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างนักการภารโรงงบปกติ เมย.66/1299/P834/3600120781 396,000.00 12  เม.ย. 2566
2 ค่าจ้างนักการภารโรงsp2 เมย.66/1299/P835/3600120785 153,000.00 12  เม.ย. 2566
3 ปกส.นักการภารโรงsp2 เมย.66/1299/P844/3600120876 7,650.00 12  เม.ย. 2566
4 ปกส.นักการภารโรงงบปกติ เมย.66/1299/P845/3600120881 19,800.00 12  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา