รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลฯ5-19 ก.ย.66ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ/3598  งบประมาณ 8,600.00 บาท เบิกจ่าย 7,163.00 บาท คงเหลือ 1,437.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯ14-20กย.66/ทวีศักดิ์ แก้วคง/3598/P1536/3600263235 7,163.00 24  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา