รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.สำหรับโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กเต็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา/3316  งบประมาณ 60,000.00 บาท เบิกจ่าย 37,000.00 บาท คงเหลือ 23,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ประชุมโครงการเด็กนอกระบบ15สค.66/สาวิตรี/3316/P1278/3600224079 14,000.00 25  ส.ค. 2566
2 ค่าวัสดุโครงการเด็กนอกระบบ/สาวิตรี/3316/P1511/3100165671 2,000.00 20  ก.ย. 2566
3 เงินยืมราชการบย.88/66 สาวิตรี สาและบู/3316/P1535/3600263233 21,000.00 24  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา