รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินการจัดกการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยฯ/3310  งบประมาณ 60,000.00 บาท เบิกจ่าย 63,000.00 บาท คงเหลือ -3,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.นิคมสร้างตนเองฯ/3310/P1459/3600252591 3,000.00 18  ก.ย. 2566
2 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.ดอนเค็ด/3310/P1460/3600252618 3,000.00 18  ก.ย. 2566
3 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.ดอนเค็ด/3310/AP1461/3100163774 3,000.00 18  ก.ย. 2566
4 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านบราโอ/3310/P1462/3100163778 3,000.00 18  ก.ย. 2566
5 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านบากง/3310/P1463/3600252705 3,000.00 18  ก.ย. 2566
6 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านสายชล/3310/P1464/3600252722 3,000.00 18  ก.ย. 2566
7 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านวังกว้าง/3310/P1465/3600252730 3,000.00 18  ก.ย. 2566
8 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านป่าไร่/3310/P1466/3100163809 3,000.00 18  ก.ย. 2566
9 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านกระเสาะ/3310/P1467/3100163818 3,000.00 18  ก.ย. 2566
10 าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านทุ่งยาว/3310/P1468/3100163824 3,000.00 18  ก.ย. 2566
11 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านเขาวัง/3310/P1469/3600252842 3,000.00 18  ก.ย. 2566
12 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านถนน/3310/P1470/3600252855 3,000.00 18  ก.ย. 2566
13 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านท่าคลอง/3310/P1471/3600252864 3,000.00 18  ก.ย. 2566
14 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านน้ำใส/3310/P1472/3600252871 3,000.00 18  ก.ย. 2566
15 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาและการมีงานทำฯรร.นิคมสร้างตนเองฯ/3310/P1473/3600252898 3,000.00 18  ก.ย. 2566
16 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านปาบอน/3310/P1474/3600252916 3,000.00 18  ก.ย. 2566
17 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านราวอ/3310/P1475/3100163916 3,000.00 18  ก.ย. 2566
18 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านโคกโพธิ์/3310/P1476/3100163935 3,000.00 18  ก.ย. 2566
19 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านต้นแซะ/3310/P1477/3600252974 3,000.00 18  ก.ย. 2566
20 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านควนโนรี/3310/P1478/3100163946 3,000.00 18  ก.ย. 2566
21 ค่าวัสดุบ้านนักวิทย์ฯรร.บ้านสะกำ/3310/P1479/3600253038 3,000.00 18  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา