รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผุ้ช่วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี2566/3449  งบประมาณ 276,520.00 บาท เบิกจ่าย 196,125.00 บาท คงเหลือ 80,395.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.23/66 นิภา สายนุ้ย/3449/P1325/3600231654 11,780.00 4  ก.ย. 2566
2 เงินยืมราชการบย.81/66 สินุช ประสงค์สุข/3449/P1339/3600234983 85,765.00 6  ก.ย. 2566
3 ค่าจ้างเหมาบริการออกข้อสอบรองผอ./ผอ.สถานศึกษาฯ/3449/P1434/3100161486 41,400.00 15  ก.ย. 2566
4 ขอเบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.27/66นูรียะห์ อาแวกะจิ/3449/P1450/3600252287 43,230.00 18  ก.ย. 2566
5 คชจ.ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน21กย.66/สาน๊ะ ยีหมะ/3449/P1530/3600263216 3,040.00 24  ก.ย. 2566
6 คชจ.ประชุมบริหารวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน/สาน๊ะ ยีหมะ/3449/P1532/3600263222 2,170.00 24  ก.ย. 2566
7 คชจ.ประชุมฯ14กย.66/อดินันต์ หะมะ/3449/P1533/3600263226 4,750.00 24  ก.ย. 2566
8 คชจ.ประชุมฯ7กย.66/เจนจิรา มะโบะ/3449/P1534/3600263230 3,990.00 24  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา