รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินการออกข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าร้บราชการทางการศึกษาตำแหน่งครูผุ้ช่วยฯ3430  งบประมาณ 110,500.00 บาท เบิกจ่าย 105,600.00 บาท คงเหลือ 4,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการออกข้อสอบครูผู้ช่วยP1242/3100142554/PO/4100250242งวดที่1 42,240.00 42,240.00 23  ส.ค. 2566
2 ค่าจ้างเหมาบริการออกข้อสอบครูผู้ช่วย/PO/4100250242งวดที่2/P1309/3100148095 63,360.00 63,360.00 31  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา