รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการคชจ.พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565ฯ18-23กค.66 จ.ปทุมธานี/2955  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,000.00 บาท คงเหลือ 3,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯนิภา อุสมา/2955/P1307/3600227397 3,000.00 30  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา