รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใชจ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกจ้าง(มกราคม-มีนาคม 2566)/526  งบประมาณ 1,271,610.00 บาท เบิกจ่าย 1,271,610.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต. ลูกจ้างมค-กพ/526/P639/3600090547 556,129.02 1  มี.ค. 2566
2 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค.66/526/P697/3600098472 397,500.00 14  มี.ค. 2566
3 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา พนง.ราชการ มีค.66/526 8,734.19 16  มี.ค. 2566
4 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาอิสลามแบบเข้ม มีค.66/526/P809/3600115177 281,370.96 3  เม.ย. 2566
5 รายการJ7เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา พนง.ราชการ มีค.66/526 -8,734.19 10  ก.ค. 2566
6 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาอิสลามแบบเข้ม มิย.66/526/P1124/3600187097 36,610.02 19  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา