รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา มค-มีค.66/227  งบประมาณ 2,538,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,538,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา/มค.66/227/P513/3200007273 846,000.00 1  ก.พ. 2566
2 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา/กพ.66/227/P633/3200010274 846,000.00 1  มี.ค. 2566
3 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา/มีค.66/227/P98/3200013319 846,000.00 3  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา