รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 มค-มีค.66/198  งบประมาณ 1,712,100.00 บาท เบิกจ่าย 1,712,100.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000/มค.66/P512/3200007271 576,000.00 1  ก.พ. 2566
2 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000/กพ.66/P636/3200010287 567,000.00 1  มี.ค. 2566
3 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000/มีค.66/P799/3200013321 558,000.00 3  เม.ย. 2566
4 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 กย.66/2738,198,4735/P1431/3200030614 11,100.00 15  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา