รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 มค-มีค.66/198  งบประมาณ 2,220,750.00 บาท เบิกจ่าย 2,220,750.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 มค.66/198/P479/3600064208 683,225.81 25  ม.ค. 2566
2 ปกส.ธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 มค.66/198/P480/3600064213 34,220.00 25  ม.ค. 2566
3 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 กพ.66/198/P566/3600077479 675,000.00 14  ก.พ. 2566
4 ปกส.ธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 กพ.66/198/P567/3600077494 33,750.00 14  ก.พ. 2566
5 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 มีค.66/198/P693/3600098374 675,000.00 14  มี.ค. 2566
6 ปกส.ธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 มีค.66/198/P694/3600098389 33,750.00 14  มี.ค. 2566
7 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 มิย.66/1299=700226.39/198=4773.61/P1027/3600164382 4,773.61 20  มิ.ย. 2566
8 ปกส.ธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 มิย.66/198/P1028/3600164396 35,250.00 20  มิ.ย. 2566
9 ค่าตอบแทนนักการภารโรงงบปกติ กย.66/198/P1551/3600268530 27,009.29 27  ก.ย. 2566
10 ค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการฯกลุ่มบค.P1554/3600272473 18,771.29 28  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา