รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 มค-มีค.66/198  งบประมาณ 86,500.00 บาท เบิกจ่าย 86,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน กพ.66/198/P568/3600077515 27,000.00 14  ก.พ. 2566
2 ปกส.บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน กพ.66/198/P569/3600077526 1,350.00 14  ก.พ. 2566
3 เงินสมทบปกส.เวรยามแม่บ้าน มค.66/4735/P482/3600064219 1,350.00 25  ม.ค. 2566
4 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน มีค.66/198/P685/3600098305 27,000.00 14  มี.ค. 2566
5 ปกส.บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน มีค.66/198/P686/3600098312 1,350.00 14  มี.ค. 2566
6 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน มิย.66/1299=18050/198=17950/P1030/3600164418 17,950.00 20  มิ.ย. 2566
7 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน กย.66/198/P1413/3600247575 8,900.00 14  ก.ย. 2566
8 ปกส.บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน กย.66/198/P1414/3600247585 1,600.00 14  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา