รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์7-9.01.2023/5854  งบประมาณ 6,900.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 6,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา