รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตค-ธค.65/4995  งบประมาณ 2,850,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,050,236.56 บาท คงเหลือ 799,763.44 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวตค.65ตกเบิก/4995/P127/3600017922 405,000.00 17  พ.ย. 2565
2 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวพย.65/4995/P151/3600019622 404,833.33 18  พ.ย. 2565
3 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอิสลามแบบเข้ม ตค.65/4995/P217/3600025374 277,903.23 25  พ.ย. 2565
4 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอิสลามแบบเข้มพย.65/4995/P276/3600028120 277,500.00 1  ธ.ค. 2565
5 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวธค.65/4995/P333/3600035629 407,500.00 15  ธ.ค. 2565
6 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอิสลามแบบเข้ม ธค.65/4995/PA383/3600048165 277,500.00 4  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา