รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004430022004100152 (2000443022500152)
  1. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน (รหัสบัญชีย่อย 0022002/รหัสผูกพัน 5000)20004655199300000 (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564/70%ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน (ง 241/4763 ครั้งที่ 29 ลว. 8  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,427,985.00  0.00  0.00  2,427,985.00  0.00 100.00
1.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564/30%ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน (ง 241/372 ครั้งที่ 175 ลว. 31  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  935,200.00  0.00  0.00  935,200.00  0.00 100.00
1.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2565ครั้งที่1(70%)ค่าอุปกรณ์การเรียน/1162 (ง 241/1162 ครั้งที่ 303 ลว. 24  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,440,360.00  0.00  0.00  2,440,360.00  0.00 100.00
- รวม  5,803,545.00  0.00 0.00 5,803,545.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004430022004100306 (2000443022500306)
  2. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน (รหัสบัญชีย่อย 0022004/รหัสผูกพัน 5000)20004655199300000 (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564/70%ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/4763 ครั้งที่ 29 ลว. 8  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,432,900.00  0.00  0.00  3,432,900.00  0.00 100.00
2.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564/30%ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/372 ครั้งที่ 175 ลว. 31  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,321,055.00  0.00  0.00  1,321,055.00  0.00 100.00
2.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2565ครั้งที่1(70%)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/1162 (ง 241/1162 ครั้งที่ 303 ลว. 24  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,442,075.00  0.00  0.00  3,442,075.00  0.00 100.00
- รวม  8,196,030.00  0.00 0.00 8,196,030.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000443002200410383 (2000443022500383)
  3. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน (รหัสบัญชีย่อย 0022005/รหัสผูกพัน 5000)20004655199300000 (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564/70%ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/4763 ครั้งที่ 29 ลว. 8  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  14,437,250.00  0.00  0.00  14,437,250.00  0.00 100.00
3.3  ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่2/2564 (ง 241/264 ครั้งที่ 159 ลว. 21  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,705,000.00  0.00  0.00  6,704,500.00  500.00 99.99
3.6  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564/30%ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/372 ครั้งที่ 175 ลว. 31  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,553,650.00  0.00  0.00  5,553,650.00  0.00 100.00
3.9  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2565ครั้งที่1(70%)ค่าจัดการเรียนการสอน/1162 (ง 241/1162 ครั้งที่ 303 ลว. 24  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  7,253,100.00  0.00  0.00  7,253,100.00  0.00 100.00
- รวม  33,949,000.00  0.00 0.00 33,948,500.00 500.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004430022004100075 (2000443022500075)
  4. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน (รหัสบัญชีย่อย 0022001/รหัสผูกพัน5000)/1162/20004655199300000 (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2565ครั้งที่1(70%)ค่าหนังสือเรียน/1162 (ง 241/1162 ครั้งที่ 303 ลว. 24  มี.ค. 2565) งบสำนักงาน  8,562,954.00  0.00  0.00  8,562,954.00  0.00 100.00
- รวม  8,562,954.00  0.00 0.00 8,562,954.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004430022004100229 (2000443022500229)
  5. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004655199300000 (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2565ครั้งที่1(70%)ค่าเครื่องแบบนักเรียน/1162 (ง 241/1162 ครั้งที่ 303 ลว. 24  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,962,720.00  0.00  0.00  4,962,720.00  0.00 100.00
- รวม  4,962,720.00  0.00 0.00 4,962,720.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้20004130039004100001 (2000413039500001)
  6. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้20004650003000000 (Q2626)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2564/รร.นิคมสร้างฯ /1ตค-31ธค.64 (ง 241/5248 ครั้งที่ 98 ลว. 14  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  423,360.00  0.00  0.00  423,360.00  0.00 100.00
6.3  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2564/รร.ต้นพิกุล /1ตค-31ธค.64 (ง 241/5248 ครั้งที่ 98 ลว. 14  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ต้นพิกุล  563,760.00  0.00  0.00  563,760.00  0.00 100.00
6.5  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2564/รร.บ้านน้ำใส /1ตค-31ธค.64 (ง 241/ ครั้งที่ 98 ลว. 14  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านน้ำใส  870,000.00  0.00  0.00  870,000.00  0.00 100.00
6.7  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2564/รร.บ้านวังกว้าง /1ตค-31ธค.64 (ง 241/5248 ครั้งที่ 98 ลว. 14  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านวังกว้าง  826,800.00  0.00  0.00  826,800.00  0.00 100.00
6.9  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564/รร.นิคมสร้างฯ /มค.65 (ง 241/625 ครั้งที่ 216 ลว. 15  ก.พ. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  50,940.00  0.00  0.00  50,940.00  0.00 100.00
6.12  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564/รร.ต้นพิกุล/มค.65 (ง 241/625 ครั้งที่ 216 ลว. 15  ก.พ. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] ต้นพิกุล  191,970.00  0.00  0.00  191,970.00  0.00 100.00
6.15  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564/รร.บ้านน้ำใส /มค.65 (ง 241/625 ครั้งที่ 216 ลว. 15  ก.พ. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] บ้านน้ำใส  97,500.00  0.00  0.00  97,500.00  0.00 100.00
6.18  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564/รร.บ้านวังกว้าง/มค.65 (ง 241/625 ครั้งที่ 216 ลว. 15  ก.พ. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] บ้านวังกว้าง  90,480.00  0.00  0.00  90,480.00  0.00 100.00
6.21  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 กพ-มีค.65/1391/รร.นิคมสร้างตนเอง (ง 241/1391 ครั้งที่ 323 ลว. 8  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  271,260.00  0.00  0.00  271,260.00  0.00 100.00
6.24  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 กพ-มีค.65/1391/รร.ต้นพิกุล (ง 241/1391 ครั้งที่ 323 ลว. 8  เม.ย. 2565) ต้นพิกุล  360,450.00  0.00  0.00  360,450.00  0.00 100.00
6.25  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 กพ-มีค.65/1391/รร.บ้านน้าใส (ง 241/1391 ครั้งที่ 323 ลว. 8  เม.ย. 2565) บ้านน้ำใส  556,250.00  0.00  0.00  556,250.00  0.00 100.00
6.26  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 กพ-มีค.65/1391/รร.บ้านวังกว้าง (ง 241/1391 ครั้งที่ 323 ลว. 8  เม.ย. 2565) บ้านวังกว้าง  529,880.00  0.00  0.00  529,880.00  0.00 100.00
- รวม  4,832,650.00  0.00 0.00 4,832,650.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061004100098 (2000432061500098)
  7. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004650003800000 (Q2646)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.นิคมสร้างตนเองฯ (ง 241/169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061004100101 (2000432061500101)
  8. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004650003800000 (Q2646)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านคลองช้างโคกโพธิ์ (ง 241/169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] บ้านคลองช้าง(โคกโพธิ์)  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061004100108 (2000432061500108)
  9. กิจกรรม :ขับคลื่่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004650003800000 (Q2646)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.มายอ(สถิตย์ภูผา) (ง 241/169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] มายอ (สถิตย์ภูผา)  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061004100119 (2000432061500119)
  10. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004650003800000 (Q2646)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านประจัน (ง 241/169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] บ้านประจัน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน2000432061004100124 (2000432061500124)
  11. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004650003800000 (Q2646)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านระแว้ง (ง 241/169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] บ้านระแว้ง  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061004100129 (2000432061500129)
  12. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004650003800000 (Q2646)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย (ง 241/169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] บ้านม่วงเตี้ย  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  66,906,899.00  0.00 0.00 66,906,399.00 500.00 100.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา