รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต20004140008002000000 (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004657945600000 (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ ตค.64-กพ.65 (395 ราย) (ง 241/4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,194,800.00  0.00  0.00  1,189,004.00  5,796.00 99.51
1.5  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปกส.พนง.ราชการ มค.-ธค.65 (395 ราย) (ง 241/4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  245,500.00  0.00  0.00  236,000.00  9,500.00 96.13
1.8  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ ตค.64-กพ.65 (395 ราย) (ง 241/4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,937,500.00  0.00  0.00  4,937,500.00  0.00 100.00
1.11  ค่าเช่าบ้านครั้งที่1 /ตค.64-มค.65  (ง 241/4762 ครั้งที่ 28 ลว. 8  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  903,500.00  0.00  0.00  894,380.65  9,119.35 98.99
1.14  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนักงานราชการ1000ตค-ธต.64 (ง 241/4937 ครั้งที่ 56 ลว. 22  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,185,000.00  0.00  0.00  1,161,064.54  23,935.46 97.98
1.16  เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ มีค.65 (377 ราย) (ง 241/376 ครั้งที่ 177 ลว. 31  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  289,900.00  0.00  0.00  282,364.00  7,536.00 97.40
1.18  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ มค.65(377อัตรา) (ง 241/376 ครั้งที่ 177 ลว. 31  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  717,500.00  0.00  0.00  717,500.00  0.00 100.00
1.20  ค่าเช่าบ้านครั้งที่2/กพ.65 (ง 241/501 ครั้งที่ 190 ลว. 8  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  204,500.00  0.00  0.00  163,600.00  40,900.00 80.00
1.22  คชจ.ในกาารพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มค-มีค.65 (ง 241/506 ครั้งที่ 195 ลว. 8  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,143,000.00  0.00  0.00  1,131,129.00  11,871.00 98.96
1.24  เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ เมย-มิย.65 (340 ราย) (ง 241/1139 ครั้งที่ 299 ลว. 23  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  870,000.00  0.00  0.00  280,864.00  589,136.00 32.28
1.26  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ เมย-มิย.65(340อัตรา) (ง 241/1139 ครั้งที่ 299 ลว. 23  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,872,500.00  0.00  0.00  1,012,661.26  1,859,838.74 35.25
1.28  ค่าเช่าบ้านครั้งที่3/มีค-พค.65/1190 (ง 241/1190 ครั้งที่ 318 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  613,500.00  0.00  0.00  143,600.00  469,900.00 23.41
1.30  เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ มีค.65(เพิ่มเติม)/895 (ง 241/895 ครั้งที่ 216 ลว. 7  มี.ค. 2565) งบสำนักงาน  40,500.00  0.00  0.00  0.00  40,500.00 0.00
1.31  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ มีค.65(เพิ่มเติม)/895 (ง 241/895 ครั้งที่ 216 ลว. 7  มี.ค. 2565) งบสำนักงาน  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
- รวม  15,317,700.00  0.00 0.00 12,149,667.45 3,168,032.55 79.32 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004650516400000 (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงาน สนง.+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 3 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงิน ปกส.) (ง 241/4555 ครั้งที่ 4 ลว. 25  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  83,700.00  0.00  0.00  83,700.00  0.00 100.00
2.3  ค่าจ้างเหมาบริการพนง.ธุรการ9000 ตค-ธค.64 จำนวน 67 อัตรา (ง 241/4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,809,000.00  0.00  0.00  1,809,000.00  0.00 100.00
2.5  คชจ.บริหารสำนักงานครั้งที่ 1 ปี งบประมาณ 2565/4623 (ง 241/4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,000,000.00  0.00  264,417.10  908,241.92  827,340.98 58.63
2.7  คชจ.เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2564 ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(โครงการใบงวด31500) (ง 241/4796 ครั้งที่ 35 ลว. 10  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  31,500.00  0.00  0.00  27,781.00  3,719.00 88.19
2.9  ค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต +ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 7 อัตรา (ง 241/4799 ครั้งที่ 36 ลว. 10  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  326,130.00  0.00  0.00  320,927.16  5,202.84 98.40
2.11  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตค-ธค.64 (ง 241/4940 ครั้งที่ 57 ลว. 22  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  705,300.00  0.00  0.00  681,495.08  23,804.92 96.62
2.13  คชจ.การดำเนินการตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตามและประเมินเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning (ง 241/5113 ครั้งที่ 73 ลว. 30  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
2.15  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงภาคเรียนที่2/2564 (ง 241/5488 ครั้งที่ 129 ลว. 29  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,248,000.00  0.00  0.00  1,197,600.00  50,400.00 95.96
2.18  ค่าจ้างครูรายเดือนขาดแคลนครูขั้นวิกฤต+ปกส.มค.65 จำนวน 9 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงินปกส.) (ง 241/208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  95,250.00  0.00  0.00  95,250.00  0.00 100.00
2.21  ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงาน สนง.+ปกส. มค.65 จำนวน 3 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงิน ปกส.) (ง 241/208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  28,350.00  0.00  0.00  28,350.00  0.00 100.00
2.24  ค่าตอบแทนนัการภารโรง+ปกส. มค.65 จำนวน 62 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงิน ปกส.) (ง 241/208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  585,900.00  0.00  0.00  585,900.00  0.00 100.00
2.27  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขรก.และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 (ง 241/207 ครั้งที่ 151 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  426,300.00  0.00  0.00  164,908.00  261,392.00 38.68
2.29  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มค-กพ.65 (ง 241/648 ครั้งที่ 224 ลว. 17  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  470,200.00  0.00  0.00  449,356.41  20,843.59 95.57
2.32  ค่าจ้างนักการภารโรง+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส. กพ.65/8428/62อัตรา (ง 241/842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  585,900.00  0.00  0.00  585,900.00  0.00 100.00
2.35  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน+ปกส+เงินเพิ่มชดเชยปกส./กพ.65/47อัตรา/842 (ง 241/842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  740,250.00  0.00  0.00  740,250.00  0.00 100.00
2.38  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2565ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี/1106 (ง 241/1106 ครั้งที่ 292 ลว. 21  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
2.40  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต+เงินเพิ่มปกส.+ปกส./มีค-เมย.65.65/1186/9อัตรา (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  221,250.00  0.00  0.00  221,250.00  0.00 100.00
2.42  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานที่ขาดแคลน+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชย ปกส. มีค-เมย.65/1186/3อัตรา (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  56,700.00  0.00  0.00  56,700.00  0.00 100.00
2.44  ค่าจ้าเหมาบริการพนักงานธุรการโรงเรียน มีค-เมย.65/1186/จำนวน 67 อัตรา (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,206,000.00  0.00  0.00  1,192,354.83  13,645.17 98.87
2.46  ค่าจ้างนักการภารโรง+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส. มีค-เมย.65/1186/62อัตรา (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,171,800.00  0.00  0.00  1,154,119.29  17,680.71 98.49
2.48  ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565/1191 (ง 241/1191 ครั้งที่ 320 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,500,000.00  0.00  0.00  47,329.75  1,452,670.25 3.16
2.50  ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการติดตามประเด็นเรื่องการลดภาระงานครู/1466 (ง 241/1466 ครั้งที่ 362 ลว. 18  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
2.53  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีค-เมย.65+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส./1401 (ง 241/1401 ครั้งที่ 335 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  189,360.00  0.00  0.00  189,000.00  360.00 99.81
2.56  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มีค-เมย.65/1650 (ง 241/1650 ครั้งที่ 406 ลว. 29  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  552,600.00  0.00  0.00  0.00  552,600.00 0.00
- รวม  14,049,990.00  0.00 264,417.10 10,544,913.44 3,240,659.46 76.93 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004650516500000 (Q2667)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าตอบแทนครูวิกฤต+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 9 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.) (ง 241/4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  418,500.00  0.00  0.00  417,750.00  750.00 99.82
3.3  ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ครูดีเด่น  (ง 241/4991 ครั้งที่ 61 ลว. 24  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,640.00  0.00  0.00  1,905.76  734.24 72.19
3.5  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงภาคเรียนที่2/2564 (ง 241/5488 ครั้งที่ 129 ลว. 29  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  96,000.00  0.00  0.00  0.00  96,000.00 0.00
3.8  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ กพ.65/842/67 อัตรา (ง 241/842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  603,000.00  0.00  0.00  603,000.00  0.00 100.00
3.11  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)/1474 (ง 241/1474 ครั้งที่ 367 ลว. 19  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,000.00  0.00  0.00  300.00  2,700.00 10.00
- รวม  1,123,140.00  0.00 0.00 1,022,955.76 100,184.24 91.08 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  4. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา20004650005400000 (Q2669)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนนักการภารโรง+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 62 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.) (ง 241/4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,729,800.00  0.00  0.00  1,729,800.00  0.00 100.00
4.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปกส.ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2565  (ง 241/135 ครั้งที่ 147 ลว. 12  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  34,200.00  0.00  0.00  0.00  34,200.00 0.00
- รวม  1,764,000.00  0.00 0.00 1,729,800.00 34,200.00 98.06 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  5. กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท20004655201500000 (Q2668)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ไปราชการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ23-25ธค.64 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (อุบลวรรณ+เจาะบาแน) (ง 241/5393 ครั้งที่ 116 ลว. 22  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  26,000.00  0.00  0.00  13,000.00  13,000.00 50.00
- รวม  26,000.00  0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 50.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  6. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม20004656240800000 (Q2670)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสพฐ./194 (ง 241/194 ครั้งที่ 153 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  12,500.00  0.00  0.00  0.00  12,500.00 0.00
6.3  ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนของสพฐ.งวดที่2/1600 (ง 241/1600 ครั้งที่ 394 ลว. 26  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  12,500.00  0.00  0.00  0.00  12,500.00 0.00
- รวม  25,000.00  0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  7. กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004650009200000 (Q2672)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงโรงเรียนนำร่องการทดลองใช้ฯ14-19มีค.65/1423 (ง 241/1423 ครั้งที่ 341 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  13,000.00  0.00  0.00  12,500.00  500.00 96.15
- รวม  13,000.00  0.00 0.00 12,500.00 500.00 96.15 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061002000000 (2000432061000000)
  8. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ20004658719500000 (Q2654)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าตอบแทนพนง.ธุรการ15000+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 47 อัตรา/4555 (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.) (ง 241/4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,185,500.00  0.00  0.00  2,185,500.00  0.00 100.00
8.3  ค่าตอบแทนพนง.ธุรการ15000+ปกส. มค.65 จำนวน 47 อัตรา/208 (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.) (ง 241/208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  740,250.00  0.00  0.00  740,250.00  0.00 100.00
8.6  ค่าจ้างเหมาบริการพนง.ธุรการ9000 มค.65 จำนวน 67 อัตรา/208 (ง 241/208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  603,000.00  0.00  0.00  603,000.00  0.00 100.00
8.9  ค่าตอบแทนพนักงานธุรการ.15000+ปกส. มีค-เมย.65 จำนวน 47 อัตรา/1186 (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,480,500.00  0.00  0.00  1,480,500.00  0.00 100.00
- รวม  5,009,250.00  0.00 0.00 5,009,250.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ20004360004002000000 (2000436004000000)
  9. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ20004658719100000 (Q2679)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าตอบแทนครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ9000จำนวน 47อัตราตค.64-กพ.65 (ง 241/4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,115,000.00  0.00  0.00  2,070,000.00  45,000.00 97.87
9.3  ปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน47อัตรา ตค.64-กพ.65 (ง 241/4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  84,600.00  0.00  0.00  82,800.00  1,800.00 97.87
9.5  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปกส.ครูพ่่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปี 2565 (ง 241/4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,152.00  0.00  0.00  0.00  10,152.00 0.00
9.7  เงินสปพ.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1000จำนวน47อัตรา ตค.64-กพ.65 (ง 241/4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  235,000.00  0.00  0.00  230,000.00  5,000.00 97.87
9.9  ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ9000 จำนวน 10 อัตรา ตค.64-กพ.65 (ง 241/4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  450,000.00  0.00  0.00  450,000.00  0.00 100.00
9.11  ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเเด็กพิการ9000จำนวน46อัตรามีค-เมย.65/1181 (ง 241/1181 ครั้งที่ 315 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,608,750.00  0.00  0.00  920,000.00  688,750.00 57.19
9.13  ปกส.ครูพี่เลี้ยงเเด็กพิการ9000จำนวน46อัตรามีค-เมย.65/1181 (ง 241/1181 ครั้งที่ 315 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  82,800.00  0.00  0.00  20,700.00  62,100.00 25.00
9.15  เงินสปพ.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1000จำนวน47อัตรา/มีค-เมย.65/1181 (ง 241/1181 ครั้งที่ 315 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  184,000.00  0.00  0.00  20,700.00  163,300.00 11.25
9.17  ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ9000 จำนวน 10 อัตรา มีค-เมย.65/1181 (ง 241/1181 ครั้งที่ 315 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  360,000.00  0.00  0.00  180,000.00  180,000.00 50.00
- รวม  5,130,302.00  0.00 0.00 3,974,200.00 1,156,102.00 77.47 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา20004360001002000000 (2000436001000000)
  10. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย20004650008000000 (Q2664)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ง 241/331 ครั้งที่ 172 ลว. 27  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ20004360007002000000 (2000436007000000)
  11. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ200046500093000000 (Q2687)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯบ้านควนโนรี,ตุปะ,ละหารยามู,มายอสถิตย์ภูผา,ควนแปลงงู (ง 241/ ครั้งที่ 227 ลว. 22  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้200041300390020000000 (2000413039000000)
  12. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้20004650003000000 (Q2626)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรประชารัฐ9000=2อัตรา /15000=3อัตรา ตค.-ธค.64  (ง 241/4786 ครั้งที่ 34 ลว. 9  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  189,000.00  0.00  0.00  189,000.00  0.00 100.00
12.3  ค่าจ้างเหมาบริการบุคลการประชารัฐ9000=2อัตรา /15000=3อัตรา มค.-มีค.65 (ง 241/187 ครั้งที่ 154 ลว. 17  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  189,000.00  0.00  0.00  189,000.00  0.00 100.00
12.6  คชจ.ในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ง 241/698 ครั้งที่ 233 ลว. 21  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  50,000.00  0.00  0.00  10,000.00  40,000.00 20.00
12.9  ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรประชารัฐ9000=2อัตรา /15000=3อัตรา เมย.65 /1427 (ง 241/1427 ครั้งที่ 344 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  63,000.00  0.00  0.00  63,000.00  0.00 100.00
- รวม  491,000.00  0.00 0.00 451,000.00 40,000.00 91.85 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้200041300390020000000 (2000413039000000)
  13. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้20004658618600000 (Q2627)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว2500ตค-ธค.64 (ง 241/4929 ครั้งที่ 54 ลว. 19  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,962,500.00  0.00  0.00  2,785,263.81  177,236.19 94.02
13.3  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ตค-ธค.64 (ง 241/4917 ครั้งที่ 51 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,535,067.74  2,932.26 99.88
13.5  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตค.-ธค.64 (ง 241/5115 ครั้งที่ 77 ลว. 30  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,031,000.00  0.00  0.00  4,981,645.16  49,354.84 99.02
13.7  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา มค-มีค.65 (ง 241/187 ครั้งที่ 154 ลว. 17  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,532,940.10  5,059.90 99.80
13.10  ค่าตอบแทนวิทยกรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา มค-มีค.65 (ง 241/187 ครั้งที่ 154 ลว. 17  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,031,000.00  0.00  0.00  4,966,645.16  64,354.84 98.72
13.13  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มค-มีค.65/ลูกจ้างชั่วคราว/1421 (ง 241/1421 ครั้งที่ 343 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,757,000.00  0.00  0.00  2,757,000.00  0.00 100.00
13.16  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา เมย-มิย65/1427 (ง 241/1427 ครั้งที่ 344 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  846,000.00  1,692,000.00 33.33
13.19  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมย-มิย.65/1427 (ง 241/1427 ครั้งที่ 344 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,971,000.00  0.00  0.00  1,677,000.00  3,294,000.00 33.74
- รวม  28,366,500.00  0.00 0.00 23,081,561.97 5,284,938.03 81.37 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0657)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา20004570037002000000 (2000457037000000)
  14. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต20004650002600000 (Q2692)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ.ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานฯ(โครงการโรงเรียนสุจริต 7-10ธค.64) (ง 241/5178 ครั้งที่ 90 ลว. 8  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  8,500.00  0.00  8,500.00  0.00  0.00 100.00
14.3  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในกาต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ15มีค-5เมย.65/1607 (ง 241/1607 ครั้งที่ 393 ลว. 26  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
- รวม  14,500.00  0.00 8,500.00 0.00 6,000.00 58.62 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0657)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา20004570037002000000 (2000457037000000)
  15. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ20004650006800000 (Q2694)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565/1422 (ง 241/1422 ครั้งที่ 342 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 -
  แผนงาน :ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21/20004320045002000000 (2000432045000000)
  16. กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ20004650007300000 (Q2640)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ่่ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ/รร.ชุมชนบ้านต้นสน/กพ-กย.65 อัตรา30,000/เดือน/บง.402ลว.02.02.2022 (ง 241/402 ครั้งที่ 181 ลว. 2  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] ชุมชนบ้านต้นสน  240,000.00  0.00  0.00  47,419.35  192,580.65 19.76
- รวม  240,000.00  0.00 0.00 47,419.35 192,580.65 19.76 -
  แผนงาน :ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21/20004320045002000000 (2000432045000000)
  17. กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน20004650007400000 (Q2641)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  /ค่าจ้างครูสอนภาษาจัน/รร.สมาหอ/อัตรา27000/เดือน/กพ-กย.65/บง.402/ลว.02.02.2022 (ง 241/402 ครั้งที่ 181 ลว. 2  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] บ้านสมาหอ  216,000.00  0.00  0.00  61,714.32  154,285.68 28.57
- รวม  216,000.00  0.00 0.00 61,714.32 154,285.68 28.57 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  71,891,382.00  0.00 272,917.10 58,097,982.29 13,520,482.61 81.19  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา