รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2565
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : วันสำคัญทางลูกเสือ  56,950.00  0.00  56,950.00 0.00
.2  โครงการ : รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  90,000.00  0.00  90,000.00 0.00
.3  โครงการ : โรงเรียนน่าอยู่  64,400.00  0.00  64,400.00 0.00
.4  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  15,000.00  14,568.00  432.00 97.12
.5  โครงการ : ติดตามดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  8,600.00  5,960.00  2,640.00 69.30
.6  โครงการ : ติดตามผลดำเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  16,000.00  0.00  16,000.00 0.00
.7  โครงการ : ติดตามช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  2,900.00  0.00  2,900.00 0.00
.8  โครงการ : แนะแนวเพื่อการศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564  14,380.00  12,580.00  1,800.00 87.48
.9  โครงการ : พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  56,500.00  0.00  56,500.00 0.00
.10  โครงการ : คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2565ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  15,000.00  0.00  15,000.00 0.00
.11  โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ือสารเพื่อการรองรับศตวรรษที่21  33,600.00  33,600.00  0.00 100.00
.12  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21  15,150.00  0.00  15,150.00 0.00
.13  โครงการ : พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ  120,000.00  0.00  120,000.00 0.00
.14  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติดานอิสลามศึกษา(i-net)ปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  50,050.00  20,000.00  30,050.00 39.96
.15  โครงการ : ขับเคลื่อนกระบวนการPLC(Professional Learning Community)  20,000.00  19,900.00  100.00 99.50
.16  โครงการ : พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งประจำปีงบประมาณ 2564  287,600.00  21,250.00  266,350.00 7.39
.17  โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่21  534,240.00  0.00  534,240.00 0.00
.18  โครงการ : ส่งเสริมการใช้เทคโลยี และสื่อสารการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์  12,000.00  10,000.00  2,000.00 83.33
.19  โครงการ : คัดเลือกรางวัล"Perfect Teacher Award PTN2" ประจำปีงบประมาณ2565  51,950.00  0.00  51,950.00 0.00
.20  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์  5,000.00  0.00  5,000.00 0.00
.21  โครงการ : การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  45,690.00  0.00  45,690.00 0.00
.22  โครงการ : พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  46,530.00  0.00  46,530.00 0.00
.23  โครงการ : พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา  45,000.00  0.00  45,000.00 0.00
.24  โครงการ :นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมค่ายพักแรก ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2565  18,150.00  0.00  18,150.00 0.00
.25  โครงการ : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  32,000.00  980.00  31,020.00 3.06
.26  โครงการ : ประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมายและวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  15,550.00  0.00  15,550.00 0.00
.27  โครงการ : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  17,870.00  17,870.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : สร้างการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  50,000.00  23,000.00  27,000.00 46.00
.29  โครงการ : ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  100,000.00  25,875.00  74,125.00 25.88
.30  โครงการ :สร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  45,000.00  0.00  45,000.00 0.00
.31  โครงการ : การจัดงานวันครู ประจำปี2565  82,000.00  48,589.00  33,411.00 59.25
.32  โครงการ : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด  55,000.00  8,550.00  46,450.00 15.55
.33  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระบบบริหารทรัพยาบุคคล(HRMS)เพื่อสนับสนุนฐานข้อมูล Big Data  107,820.00  0.00  107,820.00 0.00
.34  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  160,800.00  0.00  160,800.00 0.00
.35  โครงการ :พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิธีการ"Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา  41,470.00  0.00  41,470.00 0.00
.36  โครงการ : พัมนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ปัตตานี เขต 2  55,000.00  0.00  55,000.00 0.00
.37  โครงการ : นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  112,800.00  0.00  112,800.00 0.00
.38  คชจ.บริหารสำนักงาน:ค่าไฟฟ้า บง.4623+บง.1191(243000+105000)  348,000.00  220,282.89  127,717.11 63.30
.39  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าน้ำประปา บง.4623+บง.1191(11000+6000)  17,000.00  9,151.00  7,849.00 53.83
.40  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าโทรศัพท์ บง.4623+บง.1191(33000+14700)  47,700.00  35,313.75  12,386.25 74.03
.41  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าขยะ บง.4623+บง.1191(1500+750)  2,250.00  1,800.00  450.00 80.00
.42  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าไปรษณีย์ บง.4623+บง.1191(62000+19500)  81,500.00  46,764.00  34,736.00 57.38
.43  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าวัสดุสำนักงาน บง.4623+บง.1191(100000+31500)  131,500.00  64,358.00  67,142.00 48.94
.44  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงบง.4623+บง.1191(100000+32400)  132,400.00  75,786.90  56,613.10 57.24
.45  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าซ่อมแซมยานพาหนะบง.4623+บง.1191(30000+20000)  50,000.00  56,260.73  -6,260.73 112.52
.46  คชจ.บริหารสำนักงาน:ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ บง4623 +บง.1191(30000+0)  30,000.00  3,100.00  26,900.00 10.33
.47  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าตอบแทนใช้สอย บง.4623+บง.1191(100000+50000)  150,000.00  150,395.00  -395.00 100.26
.48  คชจ.บริหารสำนักงาน:ค่าถ่ายเอกสาร บง.4623 +บง.1191(30000+10000)  40,000.00  23,019.50  16,980.50 57.55
.49  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าเช่าพิื้นที่บริการ บง.4623+บง.1191 (32500+0)  32,500.00  0.00  32,500.00 0.00
.50  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าใช้จ่ายตามโครงการบง.4623+บง.1191(1000000+1000000)  2,000,000.00  262,722.00  1,737,278.00 13.14
.51  คชจ.บริหารสำนักงาน: สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบายบง.4623+บง.1191(227000+210150)  437,150.00  271,035.00  166,115.00 62.00
.52  โครงการมีใบงวด : คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดบง.4796ลว.10.11.64  31,500.00  27,781.00  3,719.00 88.19
.53  โครงการสำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาฯโครงการ50000/กระเสาะ30000/ควนแตน20000  50,000.00  50,000.00  0.00 100.00
.54  โครงการสำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย : ทดสอบ i-net ปี 2565  10,000.00  6,605.00  3,395.00 66.05
.55  โครงการเงินงวด :การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564  13,840.00  8,071.60  5,768.40 58.32
.56  โครงการสำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบายขับเคลื่อนการบวนการPLC กิจกรรมประชุม 9มีค.65  6,000.00  6,000.00  0.00 100.00
.57  โครงการมีใบงวด1474:โครงการส่งเสริมการแข่งขันนร.ด้านคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติประจำปีพ.ศ.2565  3,000.00  300.00  2,700.00 10.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  6,114,340.00 1,581,468.37 4,532,871.63 25.86
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา