รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2565
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : วันสำคัญทางลูกเสือ  56,950.00  0.00  56,950.00 0.00
.2  โครงการ : รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  90,000.00  2,800.00  87,200.00 3.11
.3  โครงการ : โรงเรียนน่าอยู่  64,400.00  0.00  64,400.00 0.00
.4  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  15,000.00  14,568.00  432.00 97.12
.5  โครงการ : ติดตามดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  8,600.00  5,960.00  2,640.00 69.30
.6  โครงการ : ติดตามผลดำเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  16,000.00  0.00  16,000.00 0.00
.7  โครงการ : ติดตามช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  2,900.00  0.00  2,900.00 0.00
.8  โครงการ : แนะแนวเพื่อการศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564  14,380.00  12,580.00  1,800.00 87.48
.9  โครงการ : พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  56,500.00  3,970.00  52,530.00 7.03
.10  โครงการ : คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2565ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  15,000.00  0.00  15,000.00 0.00
.11  โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ือสารเพื่อการรองรับศตวรรษที่21  33,600.00  33,600.00  0.00 100.00
.12  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21  15,150.00  0.00  15,150.00 0.00
.13  โครงการ : พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ  120,000.00  0.00  120,000.00 0.00
.14  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติดานอิสลามศึกษา(i-net)ปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  50,050.00  41,390.00  8,660.00 82.70
.15  โครงการ : ขับเคลื่อนกระบวนการPLC(Professional Learning Community)  20,000.00  19,900.00  100.00 99.50
.16  โครงการ : พัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งประจำปีงบประมาณ 2564  287,600.00  41,645.00  245,955.00 14.48
.17  โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่21  534,240.00  272,235.00  262,005.00 50.96
.18  โครงการ : ส่งเสริมการใช้เทคโลยี และสื่อสารการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์  12,000.00  12,000.00  0.00 100.00
.19  โครงการ : คัดเลือกรางวัล"Perfect Teacher Award PTN2" ประจำปีงบประมาณ2565  51,950.00  24,420.00  27,530.00 47.01
.20  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์  5,000.00  0.00  5,000.00 0.00
.21  โครงการ : การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  45,690.00  0.00  45,690.00 0.00
.22  โครงการ : พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  46,530.00  0.00  46,530.00 0.00
.23  โครงการ : พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา  45,000.00  15,025.00  29,975.00 33.39
.24  โครงการ :นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมค่ายพักแรก ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2565  18,150.00  0.00  18,150.00 0.00
.25  โครงการ : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  32,000.00  32,000.00  0.00 100.00
.26  โครงการ : ประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมายและวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  15,550.00  14,350.00  1,200.00 92.28
.27  โครงการ : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  17,870.00  17,870.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : สร้างการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  50,000.00  23,000.00  27,000.00 46.00
.29  โครงการ : ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  100,000.00  50,062.00  49,938.00 50.06
.30  โครงการ :สร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  45,000.00  18,740.00  26,260.00 41.64
.31  โครงการ : การจัดงานวันครู ประจำปี2565  82,000.00  48,589.00  33,411.00 59.25
.32  โครงการ : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด  55,000.00  20,330.00  34,670.00 36.96
.33  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระบบบริหารทรัพยาบุคคล(HRMS)เพื่อสนับสนุนฐานข้อมูล Big Data  107,820.00  0.00  107,820.00 0.00
.34  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  160,800.00  13,232.00  147,568.00 8.23
.35  โครงการ :พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิธีการ"Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา  41,470.00  36,925.00  4,545.00 89.04
.36  โครงการ : พัมนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ปัตตานี เขต 2  55,000.00  0.00  55,000.00 0.00
.37  โครงการ : นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  112,800.00  33,840.00  78,960.00 30.00
.38  คชจ.บริหารสำนักงาน:ค่าไฟฟ้า บง.4623+บง.1191+บง.2610(243000+105000+167000)  515,000.00  360,400.81  154,599.19 69.98
.39  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าน้ำประปา บง.4623+บง.1191+บง.2610(11000+6000+4000)  21,000.00  14,505.00  6,495.00 69.07
.40  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าโทรศัพท์ บง.4623+บง.1191+บง.2610(33000+14700+27300))  75,000.00  102,297.69  -27,297.69 136.40
.41  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าขยะ บง.4623+บง.1191+บง.2610(1500+750+1350)  3,600.00  2,850.00  750.00 79.17
.42  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าไปรษณีย์ บง.4623+บง.1191+บง.2610(62000+19500+23000)  104,500.00  72,016.00  32,484.00 68.91
.43  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าวัสดุสำนักงาน บง.4623+บง.1191+บง.2610(100000+31500+50000)  181,500.00  233,512.00  -52,012.00 128.66
.44  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงบง.4623+บง.1191+บง.2610(100000+32400+60000)  192,400.00  146,472.77  45,927.23 76.13
.45  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าซ่อมแซมยานพาหนะบง.4623+บง.1191+บง.2610(30000+20000+12000)  62,000.00  151,352.04  -89,352.04 244.12
.46  คชจ.บริหารสำนักงาน:ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ บง4623 +บง.1191+บง.2610(30000+0+0)  30,000.00  9,800.00  20,200.00 32.67
.47  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าตอบแทนใช้สอย บง.4623+บง.1191+บง.2610(100000+50000+90000)  240,000.00  352,694.00  -112,694.00 146.96
.48  คชจ.บริหารสำนักงาน:ค่าถ่ายเอกสาร บง.4623 +บง.1191+บง.2610(30000+10000+20000)  60,000.00  29,826.50  30,173.50 49.71
.49  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าเช่าพิื้นที่บริการ บง.4623+บง.1191+บง.2610(32500+0+0)  32,500.00  0.00  32,500.00 0.00
.50  คชจ.บริหารสำนักงาน: ค่าใช้จ่ายตามโครงการบง.4623+บง.1191+บง.2610(1000000+1000000+0)  2,000,000.00  809,031.00  1,190,969.00 40.45
.51  คชจ.บริหารสำนักงาน: สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบายบง.4623+บง.1191+บง2610(227000+210150+45350)  482,500.00  775,651.96  -293,151.96 160.76
.52  โครงการ : เงินงวดบง.4796/โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  31,500.00  27,781.00  3,719.00 88.19
.53  โครงการ : สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาฯโครงการ50000/กระเสาะ30000/ควนแตน20000  50,000.00  50,000.00  0.00 100.00
.54  โครงการ : เงินงวด1474/โครงการส่งเสริมการแข่งขันนร.ด้านคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติประจำปีพ.ศ.2565  3,000.00  300.00  2,700.00 10.00
.55  โครงการ : เงินงวดบง.194=2500+1600=12500+งบเขต=8900โครงการติดตามช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันฯ  23,900.00  21,750.00  2,150.00 91.00
.56  โครงการ : เงินงวด5113/โครงการนิเทศติดตามฯแบบActive Learining  5,000.00  1,500.00  3,500.00 30.00
.57  โครงการ : เงินงวด/โครงการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบ2565/2285 (ง 241/2285 ครั้งที่ 542 ลว. 17 มิ.ย. 2565)  503,000.00  458,170.00  44,830.00 91.09
.58  โครงการ : เงินงวดบง.2497/โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  232,500.00  229,500.00  3,000.00 98.71
.59  โครงการ : เงินงวดบง.194/โครงการคัดเลือก สพท.เพื่่อรับรางวัล  10,000.00  8,920.00  1,080.00 89.20
.60  โครงการ : สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนบง.4623+1191+2610/โครงการทดสอบi-netปี2565/2000020004650516500000  10,000.00  10,000.00  0.00 100.00
.61  โครงการ : สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนบง.4623+1191+2610/โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพป.ปน.2/20004650516500000  396,000.00  274,301.96  121,698.04 69.27
.62  โครงการ : สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนบง.4623+1191+2610/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยฯ/2000020004650516500000  35,300.00  24,430.00  10,870.00 69.21
.63  โครงการ : สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนบง.4623+1191+2610/โครงการขับเคลื่อนPLCกิจกรรมประชุม9มีค.65/2000020004650516500000  6,000.00  6,000.00  0.00 100.00
.64  โครงการ : เงินงวดบง.706/โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  50,000.00  40,000.00  10,000.00 80.00
.65  โครงการ : เงินงวดบง.729/โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นป.1ปีการศึกษา2564  13,840.00  13,820.00  20.00 99.86
.66  โครงการ : เงินงวดบง.729/โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นป.3ปีการศึกษา2564  14,120.00  7,440.00  6,680.00 52.69
.67  โครงการ : เงินงวดบง.1191=41470,2595=79000/โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิธีการActive Learning  120,470.00  115,925.00  4,545.00 96.23
.68  โครงการ : เงินงวด1426/โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  27,000.00  3,360.00  23,640.00 12.44
.69  โครงการ : เงินงวดบง.1422=50000,2730=40000,2904=71500/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  161,500.00  161,400.00  100.00 99.94
.70  โครงการ : เงินงวดบง.589=44000,1970=26000/โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  70,000.00  51,640.00  18,360.00 73.77
.71  โครงการ : เงินงวดบง.2903/โครงการค่ายทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติดวิถีใหม่วิถีคุณภาพ  20,000.00  20,000.00  0.00 100.00
.72  โครงการ : เงินงวดบง.3238=30000+งบสำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนบง1191=169655โครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ระดับเขตพื้นที่2565  199,655.00  132,445.00  67,210.00 66.34
- รวมงบประมาณทั้งหมด  8,482,785.00 5,528,123.73 2,954,661.27 65.17
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา