รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002110150)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน:IC4 รร.ชุมชนบ้านพงสตา (ง 241/1889 ครั้งที่ 442 ลว. 1  ต.ค. 2564) ชุมชนบ้านพงสตา  418,000.00  0.00  418,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  418,000.00  0.00 418,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110940)
  2. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล:IC3 รร.บ้านควนลังงา (ง 241/1903 ครั้งที่ 443 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านควนลังงา  297,333.33  0.00  297,333.33  0.00  0.00 100.00
- รวม  297,333.33  0.00 297,333.33 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110479)
  3. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล:IC3 รร.บ้านกระเสาะ (ง 241/1903 ครั้งที่ 443 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านกระเสาะ  297,333.33  0.00  297,333.33  0.00  0.00 100.00
- รวม  297,333.33  0.00 297,333.33 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110432)
  4. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล:IC3 รร.บ้านกระหวะ (ง 241/1903 ครั้งที่ 443 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านกระหวะ  297,333.33  0.00  297,333.33  0.00  0.00 100.00
- รวม  297,333.33  0.00 297,333.33 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110207)
  5. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล:IC3 รร.บ้านถนน (ง 241/1903 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) บ้านถนน  297,333.33  0.00  297,333.33  0.00  0.00 100.00
- รวม  297,333.33  0.00 297,333.33 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110B48)
  6. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล:IC3 รร.บ้านมะหุด (ง 241/1903 ครั้งที่ 443 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านมะหุด  297,333.33  0.00  297,333.33  0.00  0.00 100.00
- รวม  297,333.33  0.00 297,333.33 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110208)
  7. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล:IC3 รร.ชุมชนบ้านสะนอ (ง 241/1903 ครั้งที่ 443 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ชุมชนบ้านสะนอ  297,333.35  0.00  297,333.35  0.00  0.00 100.00
- รวม  297,333.35  0.00 297,333.35 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110DP2)
  8. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดแบบ1(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดสุนทรวารีตำบลบางโกระอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี (ง 241/2193 ครั้งที่ 501 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] วัดสุนทรวารี  60,000.00  0.00  60,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  60,000.00  0.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110DP7)
  9. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านศาลาสองตำบลสะดาวาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี (ง 241/2193 ครั้งที่ 501 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านศาลาสอง  59,800.00  0.00  59,800.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  59,800.00  0.00 59,800.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110DU2)
  10. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านคลองหินตำบลปากล่ออำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี (ง 241/2193 ครั้งที่ 501 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านคลองหิน  126,000.00  0.00  126,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  126,000.00  0.00 126,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110DU9)
  11. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดแบบ2(เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านศาลาสองตำบลสะดาวาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี (ง 241/2193 ครั้งที่ 501 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านศาลาสอง  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  80,000.00  0.00 80,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110EN8)
  12. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี (ง 241/2193 ครั้งที่ 501 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ชุมชนบ้านต้นสน  125,989.00  0.00  125,989.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  125,989.00  0.00 125,989.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110EU3)
  13. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดสุนทรวารีตำบลบางโกระอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี (ง 241/2193 ครั้งที่ 501 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] วัดสุนทรวารี  126,000.00  0.00  126,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  126,000.00  0.00 126,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (20004350B6110EY4)
  14. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านกระหวะตำบลกระหวะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี (ง 241/2193 ครั้งที่ 501 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านกระหวะ  126,000.00  0.00  126,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  126,000.00  0.00 126,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002420088)
  15. กิจกรรม : กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (P2790)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  อาคารเรียน212ล.57-กโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน (ง 241/1749 ครั้งที่ 414 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ชุมชนบ้านต้นสน  882,440.00  0.00  882,440.00  0.00  0.00 100.00
15.3  อาคารเรียน212ล.57-กโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน (ง 241/2790 ครั้งที่ 601 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ชุมชนบ้านต้นสน  2,470,600.00  0.00  2,470,600.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  3,353,040.00  0.00 3,353,040.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002003210ZZZ (2000436002410ZZZ)
  16. กิจกรรม : กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ200046401056000000 (P2790)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ร.ร.วัดป่าสวย (ง 241/4024 ครั้งที่ 858 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] วัดป่าสวย  1,118,000.00  0.00  1,118,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,118,000.00  0.00 1,118,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000436001000000)
  17. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (P2789)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  งบดำเนินงาน2000436001000000/P2789 (ง 241/007 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,890.00  0.00  1,890.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,890.00  0.00 1,890.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  18. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  งบดำเนินงาน2000436002000000/P2791 (ง 241/008 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  9,461,544.77  0.00  9,461,544.77  0.00  0.00 100.00
- รวม  9,461,544.77  0.00 9,461,544.77 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  19. กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  งบดำเนินงาน2000436002000000/P2792 (ง 241/009 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  4,902,610.00  0.00  4,902,610.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  4,902,610.00  0.00 4,902,610.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  20. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (P2794)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  งบดำเนินงาน2000436002000000/P2794 (ง 241/010 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  4,768.00  0.00  4,768.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  4,768.00  0.00 4,768.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  21. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  งบดำเนินงาน2000436002000000/P2795 (ง 241/011 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  34,160.00  0.00  34,160.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  34,160.00  0.00 34,160.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2000436003000000)
  22. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ (P2798)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  งบดำเนินงาน2000436003000000/P2798 (ง 241/012 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,640.33  0.00  1,640.33  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,640.33  0.00 1,640.33 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2000436003000000)
  23. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (P2797)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  งบดำเนินงาน200043600300000/P2797 (ง 241/013 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,209.67  0.00  1,209.67  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,209.67  0.00 1,209.67 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000436004000000)
  24. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ (P2803)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
24.1  งบดำเนินงาน2000436004000000/P2803 (ง 241/014 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  5,310.00  0.00  5,310.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  5,310.00  0.00 5,310.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (2000436007000000)
  25. กิจกรรม :การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  (P27807)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
25.1  งบดำเนินงาน2000436007000000/P2807 (ง 241/015 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  200,000.00  0.00 200,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล200043500B6003220066 (20004350B6420066)
  26. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล20004640003600000 (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
26.1  อาคารเรียน212ล.57-กโรงเรียนบ้านน้ำใส (ง 241/4941 ครั้งที่ 49 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านน้ำใส  1,470,400.00  0.00  1,470,400.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,470,400.00  0.00 1,470,400.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6410ZZZ)
  27. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
27.1  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัยร.ร.ชุมชนบ้านบือแนปีแน (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ชุมชนบ้านบือแนปีแน  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
27.3  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.ชุมชนบ้านพงสตา (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ชุมชนบ้านพงสตา  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
27.5  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.ชุมชนบ้านสะนอ (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ชุมชนบ้านสะนอ  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
27.7  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.ต้นพิกุล (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ต้นพิกุล  100,700.00  0.00  100,700.00  0.00  0.00 100.00
27.9  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.ตลาดนัดปรีกี (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ตลาดปรีกี  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
27.11  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.บ้านกาแลสะนอ (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านกาแลสะนอ  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
27.13  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.บ้านบินยา (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านบินยา  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
27.15  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.บ้านบูโกะ (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านบูโกะ  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
27.17  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.บ้านประจัน (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านประจัน  200,500.00  0.00  200,500.00  0.00  0.00 100.00
27.19  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.บ้านระแว้ง (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านระแว้ง  102,000.00  0.00  102,000.00  0.00  0.00 100.00
27.21  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.บ้านละหารยามู (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านละหารยามู  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
27.23  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.บ้านสายชล (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านสายชล  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
27.25  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
27.27  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.บ้านอาโห (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านอาโห  232,100.00  0.00  232,100.00  0.00  0.00 100.00
27.29  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย ร.ร.วัดเกาะหวาย (ง 241/4211 ครั้งที่ 894 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] วัดเกาะหวาย  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  2,035,300.00  0.00 2,035,300.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6410D49)
  28. กิจกรรม : โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
28.1  อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ตลาดนัดบาซาเอ  3,816,000.00  0.00  3,816,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  3,816,000.00  0.00 3,816,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครู20004350045002000000 (2000435045000000)
  29. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ20004640007300000 (P2772)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
29.1  งบดำเนินงาน2000435045000000/P2772 (ง 241/004 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  721,090.00  0.00  721,090.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  721,090.00  0.00 721,090.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6000000)
  30. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
30.1  งบดำเนินงาน20004350B6000000/P2788 (ง 241/005 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  303,251.00  0.00  303,251.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  303,251.00  0.00 303,251.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2000435061000000)
  31. กิจกรรม : กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (P2783)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
31.1  งบดำเนินงาน2000435061000000/P2788 (ง 241/006 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  28,336.00  0.00  28,336.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  28,336.00  0.00 28,336.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700006)
  32. กิจกรรม : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (P2778)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
32.1  งบรายจ่ายอื่น2000435061700006/P2778 (ง 241/001 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  795.00  0.00  795.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  795.00  0.00 795.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (2000435031700007)
  33. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (P2770)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
33.1  งบรายจ่ายอื่น20004350317000007/P2770 (ง 241/002 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,600.00  0.00  1,600.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,600.00  0.00 1,600.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000435061700005)
  34. กิจกรรม : สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (P2775)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
34.1  งบรายจ่ายอื่น2000435061700005/P2775 (ง 241/003 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  37,122.00  0.00  37,122.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  37,122.00  0.00 37,122.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ (2000435062700007)
  35. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (P2786)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
35.1  งบรายจ่ายอื่น2000435062700007/P2786 (ง 241/006 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  351.00  0.00  351.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  351.00  0.00 351.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (2000435031700006)
  36. กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (P2769)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
36.1  งบรายจ่ายอื่น2000435031700006/P2769 (ง 241/007 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  355.00  0.00  355.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  355.00  0.00 355.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ (2000435062700004)
  37. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ (P2785)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
37.1  งบรายจ่ายอื่น2000435062700004/P2785 (ง 241/008 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  2,420.00  0.00  2,420.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  2,420.00  0.00 2,420.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (2000435031700005)
  38. กิจกรรม : พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (P2767)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
38.1  งบรายจ่ายอื่น2000435031700005/P2767 (ง 241/010 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  23,405.00  0.00  23,405.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  23,405.00  0.00 23,405.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (2000413039410007)
  39. กิจกรรม : กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P2760)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
39.1  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ร.ร.บ้านน้ำใส (ง 241/4959 ครั้งที่ 69 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านน้ำใส  5,038,150.00  0.00  5,038,150.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  5,038,150.00  0.00 5,038,150.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (2000413039410008)
  40. กิจกรรม : กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P2760)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
40.1  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ร.ร.บ้านวังกว้าง (ง 241/4959 ครั้งที่ 69 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] บ้านวังกว้าง  2,480,320.00  0.00  2,480,320.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  2,480,320.00  0.00 2,480,320.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้20004130039003210002 (2000413039410002)
  41. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้20004640003000000 (P2760)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
41.1  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ร.ร.ต้นพิกุล (ง 241/4959 ครั้งที่ 69 ลว. 1  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] ต้นพิกุล  4,418,070.00  0.00  4,418,070.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  4,418,070.00  0.00 4,418,070.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (2000413039000000)
  42. กิจกรรม : กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P2761)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
42.1  งบดำเนินงาน2000413039000000/P2761 (ง 241/002 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  3,621,490.00  0.00  3,621,490.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  3,621,490.00  0.00 3,621,490.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004040B1000000)
  43. กิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง (P2758)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
43.1  งบดำเนินงาน20004040B1000000/P2758 (ง 241/001 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  2,357,587.23  0.00  2,357,587.23  0.00  0.00 100.00
- รวม  2,357,587.23  0.00 2,357,587.23 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  44. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
44.1  งบดำเนินงาน2000414008000000/P2762 (ง 241/003 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  192,320.00  0.00  192,320.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  192,320.00  0.00 192,320.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2000443047000000)
  45. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (P2813)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
45.1  งบดำเนินงาน2000436007000000/P2813 (ง 241/016 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  59,068.00  0.00  59,068.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  59,068.00  0.00 59,068.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  46. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (P2816)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
46.1  งบดำเนินงาน2000457037000000/P2816 (ง 241/017 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  2,364.00  0.00  2,364.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  2,364.00  0.00 2,364.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (2000406036700003)
  47. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (P2759)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
47.1  งบรายจ่ายอื่น2000406036700003/P2759 (ง 241/004 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  14,000.00  0.00  14,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  14,000.00  0.00 14,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (2000406036700004)
  48. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (P2759)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
48.1  งบรายจ่ายอื่น2000406036700004/P2759 (ง 241/005 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  355.00  0.00  355.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  355.00  0.00 355.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการ ป้องกันยาเสพติด (2000406005709004)
  49. กิจกรรม : กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (99999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
49.1  งบรายจ่ายอื่น2000406005709004/P99999 (ง 241/009 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  890.00  0.00  890.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  890.00  0.00 890.00 0.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  48,615,001.00  0.00 48,615,001.00 0.00 0.00 100.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา