รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061005000011 (2000432061700011)
  1. กิจกรรม :ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 20004658619000000 (Q2653)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน17000 จำนวน 5 อัตรา พย.64-มีค.65 (ง 241/4717 ครั้งที่ 22 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  425,000.00  0.00  0.00  385,333.30  39,666.70 90.67
1.3  ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน17000 จำนวน 5 อัตรา พค-มิย.65/1553 (ง 241/1553 ครั้งที่ 382 ลว. 22  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  170,000.00  0.00  0.00  0.00  170,000.00 0.00
- รวม  595,000.00  0.00 0.00 385,333.30 209,666.70 64.76 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล20004320031005000009 (2000432031700009)
  2. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ20004658617600000 (Q2635)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าตอบแทนครูจ้างสอนวิท-คณิต มค.65  (ง 241/330 ครั้งที่ 171 ลว. 27  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  94,680.00  0.00  0.00  94,500.00  180.00 99.81
- รวม  94,680.00  0.00 0.00 94,500.00 180.00 99.81 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล20004320031005000004 (2000432031700004)
  3. กิจกรรม : ยกระดับผลการทดสองทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่20004650004000000 (Q2632)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564 (ง 241/729 ครั้งที่ 239 ลว. 22  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  13,840.00  0.00  0.00  8,051.60  5,788.40 58.18
3.4  ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2564 (ง 241/729 ครั้งที่ 239 ลว. 22  ก.พ. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  14,120.00  0.00  0.00  0.00  14,120.00 0.00
3.7  คชจ.สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching-Team) ครั้งที่ 1-4และคณะกรรมการประเมิน(Evaluation)ครั้งที่1-2ฯ/877 (ง 241/877 ครั้งที่ 257 ลว. 3  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  28,720.00  0.00  0.00  2,170.00  26,550.00 7.56
- รวม  56,680.00  0.00 0.00 10,221.60 46,458.40 18.03 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล200043200B6005000001 (20004320B6700001)
  4. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)20004650003600000 (Q2659)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ17-19กพ.65/นาอีมะ/735 (ง 241/735 ครั้งที่ 240 ลว. 23  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
4.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานที่ขาดแคลน+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชย ปกส. กพ.65/842/3อัตรา (ง 241/842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  28,350.00  0.00  0.00  28,350.00  0.00 100.00
- รวม  34,350.00  0.00 0.00 34,350.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาและการเรียนรู้20004320061005000002 (2000432061700002)
  5. กิจกรรม : สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม20004650003700000 (Q2645)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต+เงินเพิ่มปกส.+ปกส./กพ.65/845/9อัตรา/842 (ง 241/842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
- รวม  126,000.00  0.00 0.00 126,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061005000004 (2000432061700004)
  6. กิจกรรม : สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา20004650007800000 (Q2648)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กพ.65+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส./990 (ง 241/990 ครั้งที่ 272 ลว. 11  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  94,680.00  0.00  0.00  94,500.00  180.00 99.81
- รวม  94,680.00  0.00 0.00 94,500.00 180.00 99.81 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061005000003 (2000432061700003)
  7. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004650003800000 (Q2646)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ง 241/1426 ครั้งที่ 350 ลว. 11  เม.ย. 2565) งบสำนักงาน  27,000.00  0.00  0.00  0.00  27,000.00 0.00
- รวม  27,000.00  0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา20004060036005000001 (2000406036700001)
  8. กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษา20004655745500000 (Q2625)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาของสพฐ. (ง 241/589 ครั้งที่ 208 ลว. 11  ก.พ. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  44,000.00  0.00  0.00  0.00  44,000.00 0.00
- รวม  44,000.00  0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,072,390.00  0.00 0.00 744,904.90 327,485.10 69.46  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา