รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061005000011 (2000432061700011)
  1. กิจกรรม :ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 20004658619000000 (Q2653)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน17000 จำนวน 5 อัตรา พย.64-มีค.65 (ง 241/4717 ครั้งที่ 22 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  425,000.00  0.00  0.00  385,333.30  39,666.70 90.67
1.3  ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน17000 จำนวน 5 อัตรา พค-มิย.65/1553 (ง 241/1553 ครั้งที่ 382 ลว. 22  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  170,000.00  0.00  0.00  170,000.00  0.00 100.00
1.6  ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน17000 จำนวน 5 อัตรา กค-กย.65/2599 (ง 241/2599 ครั้งที่ 600 ลว. 7  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  255,000.00  0.00  0.00  85,000.00  170,000.00 33.33
1.7  โอนกลับส่วนกลางค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน/3586 (ง 241/3586 ครั้งที่ 878 ลว. 5  ก.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  -39,600.00  0.00  0.00  0.00  -39,600.00 0.00
- รวม  810,400.00  0.00 0.00 640,333.30 170,066.70 79.01 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล20004320031005000009 (2000432031700009)
  2. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ20004658617600000 (Q2635)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าตอบแทนครูจ้างสอนวิท-คณิต มค.65  (ง 241/330 ครั้งที่ 171 ลว. 27  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  94,680.00  0.00  0.00  94,500.00  180.00 99.81
- รวม  94,680.00  0.00 0.00 94,500.00 180.00 99.81 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล20004320031005000004 (2000432031700004)
  3. กิจกรรม : ยกระดับผลการทดสองทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่20004650004000000 (Q2632)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564 (ง 241/729 ครั้งที่ 239 ลว. 22  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  13,840.00  0.00  0.00  13,820.00  20.00 99.86
3.4  ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2564 (ง 241/729 ครั้งที่ 239 ลว. 22  ก.พ. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  14,120.00  0.00  0.00  7,440.00  6,680.00 52.69
3.7  คชจ.สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching-Team) ครั้งที่ 1-4และคณะกรรมการประเมิน(Evaluation)ครั้งที่1-2ฯ/877 (ง 241/877 ครั้งที่ 257 ลว. 3  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  28,720.00  0.00  0.00  28,720.00  0.00 100.00
3.9  คชจ.เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนฯในชั้นเรียนฯ/3138 (ง 241/3138 ครั้งที่ 749 ลว. 16  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
3.11  คชจ.ไปราชการพัฒนาแกนนำในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนฯ31กค-2สค.65/นาอีมะ (ง 241/3130 ครั้งที่ 754 ลว. 15  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  0.00  5,900.00 0.00
- รวม  72,580.00  0.00 0.00 49,980.00 22,600.00 68.86 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล200043200B6005000001 (20004320B6700001)
  4. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)20004650003600000 (Q2659)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ17-19กพ.65/นาอีมะ/735 (ง 241/735 ครั้งที่ 240 ลว. 23  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
4.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานที่ขาดแคลน+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชย ปกส. กพ.65/842/3อัตรา (ง 241/842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  28,350.00  0.00  0.00  28,350.00  0.00 100.00
4.6  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนรร.คุณภาพ/2908 (ง 241/2908 ครั้งที่ 685 ลว. 2  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มอำนวยการ  2,500.00  0.00  0.00  0.00  2,500.00 0.00
4.8  คชจ.ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบ2565/2904 (ง 241/2904 ครั้งที่ 686 ลว. 2  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  71,500.00  0.00  0.00  71,500.00  0.00 100.00
- รวม  108,350.00  0.00 0.00 105,850.00 2,500.00 97.69 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาและการเรียนรู้20004320061005000002 (2000432061700002)
  5. กิจกรรม : สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม20004650003700000 (Q2645)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต+เงินเพิ่มปกส.+ปกส./กพ.65/845/9อัตรา/842 (ง 241/842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
- รวม  126,000.00  0.00 0.00 126,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061005000004 (2000432061700004)
  6. กิจกรรม : สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา20004650007800000 (Q2648)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กพ.65+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส./990 (ง 241/990 ครั้งที่ 272 ลว. 11  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  94,680.00  0.00  0.00  94,500.00  180.00 99.81
- รวม  94,680.00  0.00 0.00 94,500.00 180.00 99.81 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061005000003 (2000432061700003)
  7. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004650003800000 (Q2646)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ง 241/1426 ครั้งที่ 350 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  27,000.00  0.00  0.00  3,360.00  23,640.00 12.44
- รวม  27,000.00  0.00 0.00 3,360.00 23,640.00 12.44 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล20004320031005000007 (2000432031000000)
  8. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้อง20004650008700000 (Q2637)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินPISA 2022/1815 (ง 241/1815 ครั้งที่ 441 ลว. 12  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,300.00  0.00  0.00  0.00  6,300.00 0.00
- รวม  6,300.00  0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน200043200610050000012 (2000432061000000)
  9. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย200046596778000000 (Q2655)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ.ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย"เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"  (ง 241/1960 ครั้งที่ 474 ลว. 24  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล20004320031005000005 (2000432031000000)
  10. กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี20004650007500000 (Q2633)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ในการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards"/2486 (ง 241/2486 ครั้งที่ 577 ลว. 1  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล20004320031005000003 (2000432031700003)
  11. กิจกรรม : พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/20004650003900000 (Q2631)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.สำหรับสนันสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลIQA AWARD/2678 (ง 241/2678 ครั้งที่ 593 ลว. 11  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (200043200B6005000003)
  12. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)20004650007900000 (Q2661)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.ไปราชการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 8 จุดเน้น9-11กค.65/3001 (ง 241/3001 ครั้งที่ 721 ลว. 5  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  12,000.00  0.00  0.00  5,814.00  6,186.00 48.45
- รวม  12,000.00  0.00 0.00 5,814.00 6,186.00 48.45 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004320061005000007)
  13. กิจกรรม : ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา20004650008500000 (Q2650)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา3458 (ง 241/3458 ครั้งที่ 846 ลว. 29  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  250,000.00  0.00  0.00  0.00  250,000.00 0.00
- รวม  250,000.00  0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004320061005000008)
  14. กิจกรรม : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก20004655201000000 (Q2647)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนในการเดินทงไปเรียนรวมฯ(ภาคเรียนที่1/2565)/3751 (ง 241/3751 ครั้งที่ 891 ลว. 8  ก.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  20,490.00  0.00  0.00  0.00  20,490.00 0.00
- รวม  20,490.00  0.00 0.00 0.00 20,490.00 0.00 -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา20004060036005000001 (2000406036700001)
  15. กิจกรรม : กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษา20004655745500000 (Q2625)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาของสพฐ. (ง 241/589 ครั้งที่ 208 ลว. 11  ก.พ. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  44,000.00  0.00  0.00  35,000.00  9,000.00 79.55
15.4  คชจ.ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/2903 (ง 241/2903 ครั้งที่ 680 ลว. 2  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
- รวม  64,000.00  0.00 0.00 55,000.00 9,000.00 85.94 -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา20004060036005000005 (2000406036000000)
  16. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา20004655745500000 (Q2625)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  คชจ.ในการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด งวดที่ 2 /1970 (ง 241/1970 ครั้งที่ 479 ลว. 25  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  26,000.00  0.00  0.00  16,640.00  9,360.00 64.00
- รวม  26,000.00  0.00 0.00 16,640.00 9,360.00 64.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,732,480.00  0.00 0.00 1,191,977.30 540,502.70 68.80  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา