รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต20004140008001000000 (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004657945600000 (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนง.ราชการ ตค64-กพ.65 (จำนวน 395 อัตรา) (ง 241/4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  49,161,500.00  0.00  0.00  47,657,772.55  1,503,727.45 96.94
1.3  ค่าตอบแทนพนง.ราชการ มีค.65(จำนวน377อัตรา) (ง 241/376 ครั้งที่ 177 ลว. 31  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,980,700.00  0.00  0.00  10,980,700.00  0.00 100.00
1.5  ค่าตอบแทนพนง.ราชการ มีค.65(จำนวน377อัตรา)เพิ่มเติม/895 (ง 241/895 ครั้งที่ 261 ลว. 7  มี.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,433,600.00  0.00  0.00  722,557.42  711,042.58 50.40
1.8  ค่าตอบแทนพนง.ราชการ เมย-มิย.65(จำนวน 340 อัตรา) (ง 241/1139 ครั้งที่ 299 ลว. 23  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  29,690,000.00  0.00  0.00  9,729,170.00  19,960,830.00 32.77
- รวม  91,265,800.00  0.00 0.00 69,090,199.97 22,175,600.03 75.70 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  91,265,800.00  0.00 0.00 69,090,199.97 22,175,600.03 75.70  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา