รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต20004140008001000000 (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004657945600000 (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนง.ราชการ ตค64-กพ.65 (จำนวน 395 อัตรา) (ง 241/4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  49,161,500.00  0.00  0.00  48,015,138.36  1,146,361.64 97.67
1.3  ค่าตอบแทนพนง.ราชการ มีค.65(จำนวน377อัตรา) (ง 241/376 ครั้งที่ 177 ลว. 31  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,980,700.00  0.00  0.00  10,980,650.00  50.00 100.00
1.5  ค่าตอบแทนพนง.ราชการ มีค.65(จำนวน377อัตรา)เพิ่มเติม/895 (ง 241/895 ครั้งที่ 261 ลว. 7  มี.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,433,600.00  0.00  0.00  722,557.42  711,042.58 50.40
1.8  ค่าตอบแทนพนง.ราชการ เมย-มิย.65(จำนวน 340 อัตรา) (ง 241/1139 ครั้งที่ 299 ลว. 23  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  29,690,000.00  0.00  0.00  29,229,421.07  460,578.93 98.45
1.10  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กค-กย.65/2481 (ง 241/2481 ครั้งที่ 576 ลว. 1  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  28,680,000.00  0.00  0.00  19,663,260.00  9,016,740.00 68.56
- รวม  119,945,800.00  0.00 0.00 108,611,026.85 11,334,773.15 90.55 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  119,945,800.00  0.00 0.00 108,611,026.85 11,334,773.15 90.55  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา